ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2020, Vol. 17, No. 3, pp. 117-126

The spectral portrait of plain landscapes in Russia

T.B. Titkova 1 , A.N. Zolotokrylin 1 , V.V. Vinogradova 1 
1 Institute of Geography RAS, Moscow, Russia
Accepted: 17.04.2020
DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-3-117-126
A comprehensive study of the spectral characteristics of the main types of plain landscapes of Russia was carried out. A pattern of changes in the surface spectral characteristics is shown according to the latitude for different landscape zones using MODIS data. The quantitative characteristics of albedo, surface temperature and NDVI are given for plain landscapes in the European part of Russia and in Western Siberia. The connections between the surface spectral characteristics and the types of zonal plain landscapes are explored. Concerning individual spectral parameters, the landscapes of the adjacent zones may be similar. In terms of the whole complex of parameters, this zone landscapes are quantitatively characterized by a certain combination of spectral properties and connections between them. The correlation of albedo and surface temperature in different landscapes can be either positive or negative. Surface temperature positively correlates with albedo in the mainland tundra at profiles 45 and 55° E, but significantly negative in the tundra of Novaya Zemlya, Vaigach Island and the mainland tundra on the profile of 70° E, where vegetation is found on rocky surfaces. Here, the negative correlation is explained by the dominance of the radiation (albedo) mechanism for controlling surface temperature with respect to evapotranspiration. The interzonal differences in the spectral properties of landscapes are shown, and the tightness of the connections of the spectral components in each landscape zone is estimated. Surface temperature in general is positively connected with albedo, with the exception of tundra landscapes in the southern parts of Novaya Zemlya. In the majority of landscapes, except for northern ones, the connection between NDVI and surface temperature is negative, and it increases towards semidesert landscapes. Albedo and NDVI have weak linkages in many landscapes. In tundra, forest tundra and taiga the connection in general is slightly negative, and it is significant only in steppe and semidesert. The formation of a positive Ts – NDVI bond in the tundra and in places in the forest-tundra indicates the growing role of the plant component of landscapes during warming.
Keywords: MODIS, albedo, surface temperatures, NDVI, plain landscapes
Full text

References:

 1. Bulygina O. N., Korshunova N. N., Razuvaev V. N., Pogoda na territorii Rossiiskoi Federatsii v 2010 godu (Weather in the Russian Federation in 2010), RIHMI-WDC, available at: http://meteo.ru/component/content/article/93-klimaticheskie-usloviya/188-pogoda-na-territorii-rossijskoj-federatsii-v-2010-godu.
 2. Bulygina O. N., Korshunova N. N., Kleshchenko L. K., Arzhanova N. M., Dement’eva T. M., Pogoda na territorii Rossiiskoi Federatsii v 2016 godu (Weather in the Russian Federation in 2016), RIHMI-WDC, available at: http://meteo.ru/pogoda-i-klimat/93-klimaticheskie-usloviya/697-pogoda-na-territorii-rossijskoj-federatsii-v-2016-godu.
 3. D’yakonov K. N., Varlygin D. L., Reteyum A. Yu., Vliyanie okeanov na fiziko-geograficheskuyu zonal’nost’ po sputnikovym dannym o fotosinteze (The influence of the oceans on the physical-geographical zoning according to satellite data on photosynthesis), Vestnik Moskovskogo universiteta, Ser. 5, Geografiia, 2017, No. 2, pp. 11–15.
 4. Zolotokrylin A. N., Klimaticheskoe opustynivanie (Climate desertification), Krenke A. N. (ed.), Moscow: Nauka, 2003, 246 p.
 5. Zolotokrylin A. N., Faktory regulirovaniya temperatury zasushlivykh zemel’ po dannym AVHRR NOAA (Dryland Temperature Control Factors According to AVHRR NOAA), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniia Zemli iz kosmosa, 2009, Vol. 2, No. 6, pp. 380–387.
 6. Zolotokrylin A. N., Titkova T. B., Novyi podkhod k monitoringu ochagov opustynivaniya (A new approach to the monitoring of desertification centers), Aridnye ekosistemy, 2011, Vol. 17, No. 3(48), pp. 14–22.
 7. Kuular Kh. B., Temperatura landshaftnoi poverkhnosti Respubliki Tyva po dannym sputnika Landsat-8 v zimnii period 2014–2017 gg. (The temperature of the landscape surface of the Republic of Tyva according to the Landsat-8 satellite in the winter of 2014–2017), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniia Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 7, pp. 67–77, DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-7-67-77.
 8. Natsional’nyi atlas Rossii, V 4 t., T. 2, Priroda. Ekologiya (National Atlas of Russia, Vol. 2: Nature. Ecology), Moscow: PKO “Kartografiya”, 2007, 496 p.
 9. Panovskii G. A., Braier G. V., Statisticheskie metody v meteorologii (Statistical Methods in Meteorology), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1972, 209 p.
 10. Saidov A. G., Struktura relyatsionnoi BD KSYa osnovnykh tipov landshafta i ee programmnoe obespechenie na baze GIS (The structure of the relational database of the QWS of the main types of landscape and its software based on GIS), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniia Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 70–74.
 11. Titkova T. B., Vinogradova V. V., Otklik rastitel’nosti na izmenenie klimaticheskikh uslovii v boreal’nykh i subarkticheskikh landshaftakh v nachale XXI veka (The response of vegetation to changes in climatic conditions in boreal and subarctic landscapes at the beginning of the XXI century), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniia Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 3, pp. 75–86.
 12. Titkova T. B., Vinogradova V. V., Izmeneniya klimata v perekhodnykh prirodnykh zonakh severa Rossii i ikh proyavlenie v spektral’nykh kharakteristikakh landshaftov (Climate changes in the transitional natural zones of the north of Russia and their manifestation in the spectral characteristics of landscapes), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniia Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 5, pp. 310–323, DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-5-310.