ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 94-99

The magnetic zenith effect investigation by a radiosounding of the ionosphere by artificial satellite signals at a 400 MHz frequency

F.I. Vybornov , V.A. Alimov , A.V. Rakhlin 
Radiophysical Research Institute, 603950, Nizhny Novgorod, B. Pecherskaya st., 25/12а
The results of measuring the amplitude signal from artificial satellite at frequency of 400 MHz are listed. The data are obtained using the experiment on radio sounding of artificial ionospheric turbulence (AIT) region. AIT is stimulated by the mid-latitude high-power "Sura" heating facility, when the signal from on-orbit satellites propagates along the geomagnetic field lines (the effect of the magnetic zenith).
Keywords: ionosphere, ionosphere turbulence, radio waves, amplitude fluctuations, small-scale irregularities, the effect of the magnetic zenith
Full text

References:

 1. Erukhimov L.M., Kosolapenko V.I., Lerner A.M., Myasnikov E.N., Izvestiya VUZov, Radiofizika, 1981, Vol. 24, No. 5, pp. 524-528.
 2. Vybornov F.I., Erukhimov L.M., Kosolapenko V.I., Komrakov G.P., Kryazhev V.A., Myasnikov E.N., Izvestiya vuzov, Radiofizika, 1986, Vol. 29, No. 4, pp. 491-494.
 3. Vybornov F.I., Erukhimov L.M., Murav'eva N.V., Myasnikov E.N., Izvestiya VUZov, Radiofizika, 1994, Vol. 37, No. 4, pp. 521-525.
 4. Myasnikov E.N., Murav'eva N.V., Izvestiya vuzov, Radiofizika, 2007, Vol. 50, No. 8, pp. 722-730.
 5. Alimov V.A., Vybornov F.I., Myasnikov E.N., Rakhlin A.V., Frolov V.L., XXII Vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya “Rasprostranenie Radiovoln” RRV-22, g. Rostov-na-Donu, p. Loo, 22-26 sentyabrya 2008, Trudy simpoziuma (XXII all-Russian scientific conference “Distribution of Radio Waves” eres-22, G. Rostov-on-don, p. Loo, 22-26 September 2008, the Symposium Proceedings), Vol. II, Rostov-na-Donu: izd-vo SKNTs VSh YuFU APSN, 2008, 296 p., pp. 179-181.
 6. Alimov V.A., Vybornov F.I., Myasnikov E.N., Rakhlin A.V. Frolov V.L., Izvestiya VUZov, Radiofizika, 2009, Vol. 52, No. 9, pp. 679-689.
 7. Gurevich A.V., UFN, 2007, Vol. 177, No. 11, pp. 1145-1177.
 8. Alimov V.A., Vybornov F.I., Rakhlin A.V., Metodika eksperimental'nykh issledovanii statisticheskikh kharakteristik radiovoln pri vertikal'nom zondirovanii ionosfery i nazemnom prieme MV DMV signalov orbital'nykh ISZ “Tranzit”, Preprint NIRFI No. 414 (Methods of experimental researches of the statistical characteristics of radio waves at vertical sounding of the ionosphere and terrestrial reception VHF UHF signals orbital satellites “Transit”, Preprint of the RRI No. 414), N. Novgorod, 1995, 15 p.
 9. Gershman B.N., Erukhimov L.M., Yashin Yu.Ya., Volnovye yavleniya v ionosfernoi i kosmicheskoi plazme (Wave phenomena in the ionosphere and space plasma), Moscow: Nauka, 1984, 392 p.
 10. Alimov V.A., Vybornov F.I., Karashtin A.N., Komrakov G.P., Rakhlin A.V., Izvestiya VUZov, Radiofizika, 2002, Vol. 45, No. 3, pp. 207-213.
 11. Frolov V.L., Komrakov G.P., Kunitsyn V.E., Padokhin A.M., Vasilyev A.V., Kurbatov G.A., Izvestiya VUZov, Radiofizika, 2010, Vol. 53, No. 7, pp. 421-444.