ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 192-198

Automated data processing technology of remote sensing in integrated monitoring of the Volgograd reservoir

A.V. Studenikin , O.V. Phillipov 
Science and Education Laboratory of Ecological and Eocial Research, Volzhsky Institute of Humanities, Branch of Volgograd State University
The article deals with the application of remote sensing in the study of urgent environmental problems of water resources of the Volgograd Region. Examined the hydrological processes occurring after the establishment of the Volgograd Reservoir. A review of monitoring these processes. Describes how the application of technologies for processing remote sensing data for monitoring implementation of environmental problems reservoir. The results of analysis of the spectral bands of satellite images for deciphering the basic objects of study.
Keywords: reservoir, environmental issues, erosion, monitoring, processing technology of remote sensing, Landsat TM, interpretation, spectral channels, classification
Full text

References:

  1. Zhilenev M.Yu., Geomatika, 2009, No. 3, pp. 56-64.
  2. Lebedeva N.V., Krivolutskii D.A., Puzachenko Yu.G., D'yakonov K.N., Aleshchenko G.M., Samurov A.V., Maksimov V.N., Tikunov V.S., Ogureeva V.N., Kotova T.V., Geografiya i monitoring bioraznoobraziya (Geography and monitoring of biodiversity), Moscow: Izdatel'stvo NUMTs, 2002, 432 p.
  3. Philippov O.V., Studenikin A.V., Zolotarev D.V., In: Problemy kompleksnogo issledovaniya Volgogradskogo vodokhranilishcha (Problems of complex research of the Volgograd reservoir), Sb. nauch. statei (Sat. nauch. articles), Volgograd: Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo, 2009.