ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 2, pp. 239-245

Modeling vegetation parameters of wetlands vegetation West Siberian region on the basis meteodata base and data MODIS radiometer

E.N. Finichenko , V. V. Dmitriev 
Omsk state pedagogical university, 6440099, Omsk, Tukhachevsky 14
On the example of studying different types of wetlands of West Siberian region we explored the possibility of sharing data received a radiometer MODIS Terra and Aqua platforms and meteorological data, in order to construct a mathematical model of the parameter of wetland vegetation. Due to the results of modeling, the meteorological parameters greatly influencing autonomic characteristics of vegetation during the graving season were identified for each type of the explored wetlands.
Keywords: parameters of vegetation, meteorological parameters, swamp vegetation, the mathematical model
Full text

References:

  1. Veretennikov A.V., Fiziologiya rastenii (Physiology of plants), Voronezh: Voronezhskakya gosudarstvennaya Lesotekhnicheskaya Akademiya, 2002, 272 p.
  2. Goryanov V.B., Pavlov I.V., Tsvetkova G.M., Matematicheskaya statistika (Mathematical statistics), Moscow: Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2001, 424 p.
  3. Denisenko V.P., Osnovy bolotovedeniya (Fundamentals of bolitophagini), SPB.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2000, 224 p. дистанционного зондирования Земли из космоса, 2008, Выпуск 5, Том 2, С. 382-386.
  4. Finichenko E.N., Dmitriev V.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, Vol. 2, pp. 382-386.
  5. Shein E.V., Goncharov V.M., Agrofizika (Agrophysics), Rostov-na-Donu: Feniks, 2006, 400 p.