ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 2, pp. 217-225

Desertification tendency in North-West Caspian region according to MODIS data

A.N. Zolotokrylin , T.B. Titkova 
Institute of Geography Russian Academy of Sciences, 119017 Moscow, Staromonetny per., 29
New approach in studying dynamics of desertification areas is proposed for the case of North West Caspian region. Desertification areas of natural and anthropogenic origin, with aridisation increased by albedo - precipitation feedback, are identified. Difference in dynamics of desertification areas is detected by comparison data for periods 2005-2009 and 2000-2004 years. Chernozemelsky (Black Soil) area is decreased, while desertification areas in Astrakhan region and Western Kazakhstan are increased and merged.
Keywords: dry lands, desertification, aridization, degradation of land, surface albedo, surface temperature, mesoscale albedo-precipitation feedback
Full text

References:

 1. Borlikov G.M., Kharin N.G., Bananova V.A., Tateishi R., Opustynivanie zasushlivykh zemel' Prikaspiiskogo regiona (Desertification of arid lands of the Caspian region), Rostov na/D: Izd-vo SKETs VSh, 2000, 90 p.
 2. Vinogradov B.V., Kulik K.N., Sorokin A.D., Fedotov P.B., Pochvovedenie, 1999, No. 4, pp. 494-504.
 3. Voronina V.P., Agroekologicheskii potentsial pastbishchnykh ekosistem Severo-zapadnogo Prikaspiya v usloviyakh menyayushchegosya klimata, Avtoreferat dissert. na soiskanie uch. stepeni d.s.-kh. nauk (Agroecological potential of pasture ecosystems of the North-Western Caspian region in the conditions of changing climate, abstract of dessert. for obtaining the academic degree ds. of agricultural Sciences), Volgograd, 2009, 49 p.
 4. Doskach A.G., Prirodnoe raionirovanie Prikaspiiskoi polupustyni (Natural zoning of the Caspian semideserts), Moscow: Nauka, 1979, 142 p.
 5. Zolotokrylin A.N., Klimaticheskoe opustynivanie (Climate desertification), Moscow: Nauka, 2003, 246 p.
 6. Zolotokrylin A.N., Vinogradova V.V., Aridnye ekosistemy, 2007, Vol. 13, No. 33-34, pp. 7-16.
 7. Kulik K.N., Yuferev V.G., Bakurova K.B., Materialy IV Mezhdunarodnogo simpoziuma (Materials of IV International Symposium), Orenburg: IPK “Gazprompechat'”, OOO “Orenburggazpromservis”, 2006, pp. 405-409.
 8. Metodicheskie ukazaniya po distantsionnomu ekologo-ekonomicheskomu monitoringu aridnykh pastbishch na osnove GIS-tekhnologii (Methodical instructions for remote ecological-economic monitoring of arid pastures on the basis of GIS-technologies), Moscow: GNU VNIALMI, 2009, 37 p.
 9. Neronov V.V., Uspekhi sovremennoi biologii, 1998, Vol. 118, Issue 5, pp. 597-612.
 10. Safronova I.N., Geobotanicheskoe Kartografirovanie 2001-2002 (Geobotanical Mapping 2001-2002), S.-Pb., 2002, pp. 44-65.
 11. Fedorova N.L., Vestnik Instituta, 2009, No. 1, pp. 91-93, Elista: Institut kompleksnykh issledovanii aridnykh territorii.
 12. Chimidov T.A., Vestnik Instituta, 2009, No. 1, pp. 104-107, Elista: Institut kompleksnykh issledovanii aridnykh territorii.
 13. Yuferev V.G., Agrolesomeliorativnoe kartografirovanie i modelirovanie degradatsionnykh protsessov na osnove aerokosmicheskogo monitoringa i geoinformatsionnykh tekhnologii (Agroforestry mapping and modelling of degradation processes on the basis of aerospace monitoring and geoinformation technologies), Avtoref. dissert. na soiskanie dokt. s.-kh. nauk (Avtoref. dessert. on competition of a doctor. C. agricultural Sciences), Volgograd, 2009.
 14. UNCCD, 1994. United Nations Convention to Combat Desertification. Interim Secretariat for the Convention to Combat Desertification. Geneve Executive Center-C.P.76-1219, Geneve: Chatelaine, 71 p.