ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 313-318

Programs set determine the parameters of the ionosphere by means of radiosounding

I.V. Surovtseva , V.O. Skripachev , D.L. Spirichev , I.O. Skripachev 
S&T center «Cosmonit» JSC «RSS», Moscow, 84/32 Profsoyuznaya str
There are presented programs set of determining the ionosphere parameters by means of radiosounding. The results of data processing of ground vertical sounding for an example of temporal variations of the critical frequency F2-layer of the ionosphere from the experimental data of August 2010 are given.
Keywords: programs set, radiosounding, navigation satellite, experiment, disturbances of ionosphere, ionosphere, total electron content, navigation receivers, ionogram, electron density
Full text

References:

  1. Gershman B.N., Erukhimov L.M., Yashin Yu.Ya., Volnovye yavleniya v ionosfere i kosmicheskoi plazme (Wave phenomena in the ionosphere and space plasma), Moscow: Nauka, Glavnaya red. fiz-mat. lit., 1984, 392 p.
  2. Smirnov V.M., Plazmennaya geliogeofizika (Plasma heliogeophysical), Vol. 2, Moscow: FIZMATLIT, 2008, pp. 351-367.
  3. Roy Osherove, The Art of Unit Testing: With Examples in .NET. - Manning Publications, 2009, 320 p.
  4. Zevakina R.A., Zhulina E.M., Rukovodstvo po kratkosrochnomu prognozirovaniyu ionosfery (Guide to short-term forecasting of the ionosphere), Moscow: Mezhved. geofiz. komitet AN SSSR, 1990, 71 p.
  5. Huang Xueqin, B.W. Reinisch, Automatic calculation of electron density profiles from digital ionograms. 3. Processing of bottomside ionograms, Radio Science, 1983, Vol. 18, No. 3, pp. 477-492.
  6. Rukovodstvo URSI po interpretatsii i obrabotke ionogramm (URSI Handbook of Ionogram Interpretation and Reduction), Moscow: Nauka, 1978, 342 p.
  7. Kobzar' A.I., Prikladnaya matematicheskaya statistika (Applied mathematical statistics), Moscow: FIZMATLIT, 2006, 816 p.
  8. Tertyshnikov A.V., Surovtseva I.V., Skripachev V.O., Smirnov V.M., Smirnova E.V., Frolov V.L., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 3, pp. 115-119.