ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 295-302

The phase method for the investigation of the fractal ionospheric turbulence structure

F.I. Vybornov , V.A. Alimov , A.V. Rakhlin 
Radiophysical Research Institute, 603950, Nizhny Novgorod, B. Pecherskaya st., 25/12а
The peculiarity of the phase method for the investigation of the multifractal turbulence ionospheric structure was examined. Its base is measurement of the multidimensional structure functions of q power for phase fluctuations of artificial satellite signals. The results of the multifractal processing for signals from the artificial navigation satellite received on the earth for the time of strong artificial ionospheric disturbances by hearting SURA facilities are given.
Keywords: ionosphere, ionosphere turbulence, radio waves, phase fluctuations, small-scale irregularities, structure functions, multifractal structure
Full text

References:

 1. Alimov V.A., Vybornov F.I., Myasnikov E.N., Rakhlin A.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2008, Vol. 51, No. 11, pp. 970-976.
 2. Alimov V.A., Vybornov F.I., Myasnikov E.N., Frolov V.L., Rakhlin A.V., Izvestiya VUZov. Radiofizika, 2009, Vol. 52, No. 9, pp. 679-689.
 3. Alimov V.A., Vybornov F.I., Rakhlin A.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2007, Vol. 50, No. 4, pp. 300-308.
 4. Alimov V.A., Vybornov F.I., Rakhlin A.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2008, Vol. 51, No. 4, pp. 287-294.
 5. Alimov V.A., Vybornov F.I., Rakhlin A.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2009, Vol. 52, No. 1, pp. 14-22.
 6. Alimov V.A., Rakhlin A.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2005, Vol. 48, No. 4, pp. 275-282.
 7. Alimov V.A., Rakhlin A.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2005, Vol. 48, No. 7, pp. 563-573.
 8. Gershman B.N., Erukhimov L.M., Yashin Yu.Ya., Volnovye yavleniya v ionosfere i kosmicheskoi plazme (Wave phenomena in the ionosphere and space plasma), Moscow: Nauka, 1984, 392 p.
 9. Levin B.R., Teoreticheskie osnovy statisticheskoi radiotekhniki. T. 1 (Theoretical basis of statistical radio engineering. Vol. 1), Moscow: Sov. Radio, 1969, 752 p.
 10. Myasnikov E.N., Murav'eva N.V., Izv. VUZov. Radiofizika, 2007, Vol. 50, No. 8, pp. 722-730.
 11. Tatarskii V.I., Rasprostranenie voln v turbulentnoi atmosfere (Wave propagation in a turbulent atmosphere), Moscow: Nauka, 1967, 548 p.
 12. Yakovlev O.I., Kosmicheskaya radiofizika (Cosmic Radiophysics), Moscow: Nauchnaya kniga, 1998, 432 p.