ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, Vol. 1, pp. 113-116

Ground Measurements in Remote Sensing

R. Kancheva 1, D. Petkov 1, G. Georgiev 1, D. Borisova 1, V.P. Savorskiy 2, M.T. Smirnov 2, Yu.G. Tishchenko 2
1 Solar-Terrestrial Influences Laboratory, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1113, Acad. G. Bonchev Str., bl.3 BULGARIA
2 Fryazino Department, Institute of Radioengineering and Electronics RAS, Fryazino Vvedenskogo sq., 1
Ground Measurements in Remote Sensing

Full text