ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2019, Vol. 16, No. 6, pp. 245-253

A study of variability characteristics of atmospheric internal waves over the Russian Federation Pacific coast

A.V. Skorokhodov 1 , K.V. Kuryanovich 1 
1 V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia
Accepted: 04.09.2019
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-6-245-253
Characteristics of atmospheric internal waves and their signatures over the Russian Federation Pacific coast are studied using MODIS satellite data and results of upper-air sounding from 2008 to 2017. We consider the geometric features of cloud manifestations of wave processes using images from space in the visible light spectrum. We restore the physical parameters of atmospheric internal waves and the current environmental state by the satellite data products and results of upper-air sounding. The results of the analysis of frequency of the studied wave processes and localization of their signatures observation areas are presented. The annual behavior of various characteristics of atmospheric internal waves for a specified period of time is shown. The results of the analysis of interannual variability of parameters of wave processes and their cloud manifestations are discussed. Hypotheses are put forward regarding the causes and conditions of the occurrence of atmospheric internal waves over the Russian Federation Pacific coast.
Keywords: atmospheric internal waves, gravity waves, climate, cloudiness, orographic waves, satellite data, wave characteristics
Full text

References:

 1. Aviatsionnye faktory riska. Programma obucheniya i podgotovki ETR No. 20 (Aviation risk factors. ETR No. 20 education and training program), Zheneva: Izd. VMO, 2007, 53 p.
 2. Gossard E. E., Khuk U. K., Volny v atmosphere (Waves in the atmosphere), Moscow: Mir, 1978, 532 p.
 3. Dikii L. A., Teoriya kolebanii zemnoi atmosfery (Theory of Earth atmosphere oscillations), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1969, 196 p.
 4. Kamardin A. P., Odintsov S. L., Skorokhodov A. V., Identifikatsiya vnutrennikh gravitatsionnykh voln v atmosfernom pogranichnom sloe po dannym sodara (Identification of internal gravity waves in the atmospheric boundary layer according to sodar data), Optika atmosfery i okeana, 2014, Vol. 27, No. 7, pp. 812–818.
 5. Oblaka i oblachnaya atmosfera: Spravochnik (Clouds and cloudy atmosphere. Handbook), Mazin I. P., Khrgian A.Kh. (eds.), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1989, 647 p.
 6. Onishchenko O. G., Pokhotelov O. A., Astaf’eva N. M., Planetarnye volny v atmosfere. Obzor (Planetary waves in the atmosphere. Overview), Moscow: IKI RAN, 2007, 32 p.
 7. Perevedentsev Yu. P., Mokhov I. I., Eliseev A. V., Shantalinskii K. M., Vazhnova N. A., Teoriya obshchei tsirkulyatsii atmosfery (Theory of the general circulation of the atmosphere: a training manual), Kazan: Kazanskii universitet, 2013, 224 p.
 8. Ryabukhin S. N., Razvitie maloi aviatsii v Rossiiskoi Federatsii (Development of small aircraft in the Russian Federation), Diskussionnyi klub: Ekspertnoe mnenie, 2013, No. 1, pp. 347–354.
 9. Skorokhodov A. V., Kuriyanovich K. V., Metody i algoritmy vosstanovleniya kharakteristik atmosfernykh vnutrennikh voln na osnove sputnikovykh dannykh i rezul’tatov aerologicheskogo zondirovaniya (Methods and algorithms for retrieving the characteristics of atmospheric internal waves from satellite data and results of aerologic sensing), Sovremennye Problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 7, pp. 24–31.
 10. Coleman A. T., Knupp K. R., The interactions of gravity waves with mesocyclones: preliminary observations and theory, Monthly Weather Review, 2008, Vol. 136, pp. 4206–4219.
 11. Lutzak P. A., A proposal for analyzing and forecasting loweratmospheric undular bores in the western Gulf of Mexico region, Weather Forecasting, 2013, Vol. 28, pp. 55–76.
 12. Nappo C. J., An introduction to atmospheric gravity waves. San Diego: Academic Press, 2013, 359 p.
 13. Pedlosky J., Waves in the ocean and atmosphere. Introduction to wave dynamics. Berlin: Springer, 2003, 260 p.
 14. Plougonven R., Zhang F., Internal gravity waves from atmospheric jets and fronts, Reviews of Geophysics, 2014, Vol. 52, pp. 1–37.