ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 4, pp. 36-48

Methodology of Kanopus-V MSS and Landsat ETM+ basic product comparison

A.I. Vasiliev 1 , A.S. Stremov 1 , V.P. Kovalenko 1 , A.A. Mikheev 1 
1 Research Center for Earth Operative Monitoring of Russian Space Systems JSC, Moscow, Russia
Accepted: 09.06.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-4-36-48
The paper deals with the comparison of basic products derived from the Kanopus-V MSS and Landsat OLI/ETM+ data. To this end, first, the simulation of the Landsat OLI/ETM+ and Kanopus-V MSS radiance consistency was implemented using the MODTRAN software. The simulation results enabled the estimates to be obtained whereby the Kanopus-V MSS and Landsat-7 ETM+ data basic products may be compared. Secondly, the technology for estimating the correction transfer factors between the Kanopus-V MSS and Landsat-7 ETM+ data radiances was proposed. A series of experiments to estimate the correction factors was undertaken for the period May 2016 – October 2017. The results obtained allow us to evaluate the factor stability: the RMSE is within 0.035–0.07 and 2–3 W/(m2•sr•μm) for multiplicative and additive correction respectively. Thirdly, the results of the Kanopus-V MSS and Landsat-7 ETM+ data basic product comparison are given (for NDVI the discrepancy is about 0.075) and using the correction factors reduces the discrepancy by a factor of 1.5–2.5.
Keywords: Earth remote sensing, Kanopus-V spacecraft, basic product bank, MODTRAN, ETM+ Landsat-7, OLI Landsat-8
Full text

References:

  1. Vasil’ev A. I., Kalibrovka s″emochnoi apparatury kosmicheskogo apparata “Kanopus-V” v protsesse ego ekspluatatsii (Calibration of Kanopus-V satellite sensor during its operation), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 1, pp. 203–214.
  2. Vasil’ev A. I., Ol’shevskii N. A., Korshunov A. P., Bank bazovykh produktov mezhvedomstvennogo ispol’zovaniya ― geoinformatsionnyi servis operatora KS DZZ (Basic product bank of interagency use ― geinformation service of remote sensing space systems operator), XIV Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (XIV All-Russia Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), Book of Abstracts, Moscow, 2016, p. 419, URL: http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=133&thesis=5633.
  3. Vasil’ev A. I., Stremov A. S., Kovalenko V. P., Issledovanie dannykh kompleksa shirokozakhvatnoi mul’tispektral’noi apparatury KA “Resurs-P” dlya resheniya spektrometricheskikh zadach (Study of Resurs-P wide-swath multispectral equipment data applicability to spectrometric tasks), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 4, pp. 36–51.
  4. Vasil’ev A. I., Stremov A. S., Mikheev A. A., Issledovanie dinamiki izmeneniya parametrov absolyutnoi kalibrovki KShMSA KA “Resurs-P” (The study of dynamics change for absolute calibration parameters of KShMSA Resurs-P), XV Vserossiiskaya otkrytaya konferentsiya “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (XV All-Russia Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), Book of Abstracts, Moscow, 2017, p. 448, URL: http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=144&thesis=6202.
  5. Kuznetsov A. E., Pobaruev V. I., Poshekhonov V. I., Presnyakov O. A., Programmnyi kompleks obrabotki informatsii ot skanerno-kadrovykh s”emochnykh sistem KA “Kanopus-V” i “BKA” (A software system for information processing from scanner-frame imaging systems SC Kanopus-V and BKA), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 287–300.
  6. Kurevleva T. G., Rybkin E. S., Stremov A. S., Tikhonychev V. V., Kalibrovka dannykh MSS/Kanopus-V po dannym Landsat-8 (MSS/Kanopus-V data calibration on Landsat-8 data), XIIIVserossiiskaya otkrytaya konferentsiyaSovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (XIII All-Russia Open Conf. “Current Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”), Book of Abstracts, Moscow, 2015, p. 47, URL: http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/thesisshow.aspx?page=109&thesis=5469.
  7. Markov A. N., Vasil’ev A. I., Ol’shevskii N. A., Korshunov A. P., Mikhalenkov R. A., Salimonov B. B., Stremov A. S., Arkhitektura geoinformatsionnogo servisa “Bank bazovykh produktov” (Architecture of the Basic Product Bank geoinformation service), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 5, pp. 39–51.
  8. Silyuk O. O., Katkovskii L. V., Metodika i rezul’taty kross-kalibrovki izobrazhenii Belorusskogo kosmicheskogo apparata i drugikh s”emochnykh sistem (Methods and results of image cross-calibration of the Belarusian satellite and other sensors), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 4, pp. 261–270.
  9. Fischler M. A., Bolles R. C., Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography, Communications of the ACM, 1981, Vol. 24, No. 6, pp. 381–395.