ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2018, Vol. 15, No. 2, pp. 267-271

Formation of a new delta of Syr Darya

S.S. Shinkarenko 1, 2 , D.A. Solodovnikov 1 
1 Volgograd State University, Volgograd, Russia
2 Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Meliorations and Agroforestry RAS, Volgograd, Russia
Accepted: 28.03.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-2-267-271
Materials illustrating the current processes of delta formation in the Syr Darya estuary are presented in the work. At the end of the 20th century, the level of the Northern Aral Sea (the Small Aral Sea) tragically decreased, and the processes of the new Syr Darya delta formation simultaneously began. The Kokaralsky dam (built by 2005) allowed to intercept the Syr Darya flow and fill the Small Aral Sea to the design level of 42 m. Despite the receiving reservoir level raise, sediment runoff provided to increase the delta area. At the same time, the delta development processes have not been studied properly yet. The satellite imagery of Landsat SC allows to estimate the current changes in the Syr Darya delta part.
Keywords: Aral Sea, Syr Darya, Landsat, Delta, Berg Strait, satellite monitoring, Kokaral dam
Full text

References:

  1. Dukhovnyi V. A., Aral’skoe more i Priaral’e. Obobshchenie rabot NITs MKVK po monitoringu sostoyaniya i analizu situatsii (The Aral Sea and the Aral region. Generalization of SIC ICWC work on condition monitoring and situation analysis), Tashkent: Baktria Press, 2017, 123 p.
  2. Kipshakbaev N., Shutter Yu., Dukhovnyi V. A., Mal’kovskii I. M., Ogar’ N. P., Khaibullin A. S., Yapryn­tsev V. V., Tuchin A. I., Yakhieva K. K., Vosstanovlenie ekologicheskoi sistemy v del’te Syrdarii i severnoi chasti Aral’skogo morya (Restoration of the ecological system in the delta of the Syr Darya and the northern part of the Aral Sea), Almaty: EVERO, 2010, 220 p.
  3. Korotaev V. N., Ocherki po geomorfologii beregovykh i ust’evykh sistem: Izbrannye trudy (Essays on the geomorphology of coastal and estuary systems: Selected works), Moscow: Geography Faculty MSU, 2012, 540 p.
  4. Mikhailova M. V., Kravtsova V.I., Formirovanie Novoi del’ty Tereka (Formation of New delta of Terek), In: Ust’ya rek Kaspiiskogo regiona: istoriya formirovaniya, sovremennye gidrologo-morfologicheskie protsessy i opasnye gidrologicheskie yavleniya (The mouths of the rivers of the Caspian region: the history of formation, modern hydrological-morphological processes and dangerous hydrological phenomena), Moscow: GEOS, 2013, pp. 542−559.
  5. Shonbaeva G. A., Shayanbekova B. R., Balmakhanov A. A., Nauryzbaev R., Analiz protsessov razmyva i zaileniya rusla nizov’ya reki Syrdar’ya (Analysis of the processes of erosion and siltation of the lower Syr Darya river), Nauka i Mir, 2015, No. 3, pp. 97−99.