ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2017, Vol. 14, No. 1, pp. 125-135

State estimation of forest phytocenosis in the 30-km zone of the Kola NPP from ground and satellite data

A.N. Kizeyev 1 , K.Yu. Silkin 2 
1 N.A. Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden - Institute of Kola Science Centre RAS, Apatity, Russia
2 Voronezh State University, Voronezh , Russia
Accepted: 06.02.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-1-125-135
Detailed radioecological studies of common pine needles and bilberry leaves at the stationary monitoring network sites located in a 30-km zone of the Kola nuclear power plant were conducted. Gamma-spectrometric measurement of specific activities of technogenic radionuclides 137Cs were taken in these plants. This radionuclide is one of the major components of radioactive pollution of the biosphere. Potential sources of the radionuclide intake into the needles and leaves of the tested plants were traced. For the first time a welfare analysis of phytocenosis at these sites according to satellite remote sensing data was carried out. Each monitoring site was observed from the space during the season on 6 certain stages on average. Data of Landsat 7 and 8 were used. A generalized empirical indicator of radioactivity of phytomass was constructed. This parameter is used to get a possibility to objectively compare the ground radiological measurements and remote sensing data. This indicator considers the projective cover of the pine and bilberry and radioactivity value of their needles and leaves. Considerable correlation between the received parameters was revealed. Presence of a gradient characterizing the environmental condition in the vicinity of the nuclear power plant location was found.
Keywords: Kola nuclear power plant, phytocenosis, radiological studies, specific activity, remote sensing
Full text

References:

 1. Doklad o sostoyanii i ob okhrane okruzhayushchey sredy Murmanskoy oblasti v 2014 godu (The report on state and environmental protection of Murmansk region in 2014), Murmansk, 2015, 177 p.
 2. Izrael Yu.A., Radioaktivnoye zagryazneniye zemnoy poverkhnosti (Radioactive pollution of the land surface), Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk, 1998, Vol. 68, No. 10, pp. 898–915.
 3. Isayev A.S., Bartalev S.A., Lupyan E.A., Sputnikovoye zondirovaniye Zemli – unikalnyy instrument monitoringa lesov Rossii (Remote sensing of Earth is the unique instrument of the woods of Russia monitoring), Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk, 2014, Vol. 84, No. 12, pp. 1073–1079.
 4. Kashkin V.B., Sukhinin A.I., Distantsionnoe zondirovanie Zemli iz kosmosa. Tsifrovaya obrabotka izobrazhenii (Remote sensing of Earth from space. Digital processing of images), Moscow: Logos, 2001, 264 p.
 5. Kizeyev A.N. Nikanov A.N., Nakopleniye radionuklidov v drevesnoy rastitelnosti v industrialno razvitykh regionakh Kolskogo poluostrova (Accumulation of radionuclides in wood vegetation in industrially developed regions of the Kola Peninsula), Ekologiya cheloveka, 2006. No. 1, pp. 38–41.
 6. Kizeyev A.N., Soderzhaniye 137Cs i 40K v pochvenno-rastitelnom pokrove v rayone raspolozheniya Kolskoy atomnoy elektrostantsii (Contents 137Cs and 40K in the soil and vegetable cover around an arrangement of the Kola nuclear power plant), Globalnyy nauchnyy potentsial, 2016, No. 5, pp. 56–59.
 7. Matishov D.G. Matishov G.G., Radiatsionnaya ekologicheskaya okeanologiya (Radiation ecological oceanology), Apatity: Izd-vo Kolskogo nauchnogo tsentra RAN, 2001, 417 p.
 8. Metodika izmereniya aktivnostey radionuklidov s ispolzovaniyem stsintillyatsionnogo gamma-spektrometra s programmnym obespecheniyem “Progress” (The measurement technique of radionuclides activities by means of scintillation gamma spectrometer with the Progress software), Mendeleyevo: GNMTs VNIIFTRI, 2003, 30 p.
 9. SP 2.6.1.758-99 (Sanitary Regulation), Ministry of Public Health of Russia, Moscow, 1999, 116 p.
 10. SanPin 2.3.2.1078-01 (Sanitary Regulation), Ministry of Public Health of Russia, Moscow, 2011 (Rev. 06.07.11), 56 p.
 11. Kharchenko M.A., Korrelyatsionnyi analiz: uchebnoe posobie dlya vuzov (Correlation analysis), Voronezh: IPTC VGU, 2008, 30 p.
 12. Chernykh N.A., Sidorenko S.N., Ekologicheskiy monitoring toksikantov v biosphere (Environmental monitoring of toxins in the biosphere), Moscow: Izd-vo RUDN, 2003, 430 p.
 13. Schowengerdt R.A., Remote sensing: models and methods for image processing, Moscow: Tekhnosfera, 2010, 560 p. (Rus. transl.)
 14. Ekologiya Severa: Distantsionnye metody izucheniya narushennykh ekosistem (na primere Kol'skogo poluostrova) (The Northland ecology: Remote methods of the broken ecosystems studying (on the example of the Kola Peninsula)), Moscow: Nauchnyi mir, 2003, 248 p.
 15. Ekologicheskiy atlas Murmanskoy oblasti (Ecological atlas of Murmansk region), Moskva–Apatity, 1999, 48 p.
 16. Helmisaari H.-S., Spatial and age-related variation in nutrient concentrations of Pinus sylvestris needles, Silva Fennica, 1992, Vol. 26, No. 3, P. 145–153.
 17. Landsat 7 Science Data Users Handbook, Goddard Space Flight Center, NASA, available at: https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-7-science-data-users-handbook/.
 18. Using the USGS Landsat 8 Product, U.S. Geological Survey, available at: http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php.