ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2016, Vol. 13, No. 4, pp. 113-123

Analysis of NDVI seasonal dynamics of natural vegetation of Low Trans-Volga in Volgograd Region

A.S. Rulev 1 , S.N. Кanishev 2 , S.S. Shinkarenko 1 
1 All-Russia Agroforest Reclamation Institute, Volgograd, Russia
2 Volgograd State University, Volgograd, Russia
Accepted: 24.08.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-20-113-123
The article presents the results of normalized difference vegetation index (NDVI) of seasonal dynamics of Volgograd Trans-Volga region natural grassland vegetation pasture. Seasonal NDVI value (March − November) is based on multizone satellite images Landsat 8 OLI. Field studies in 2013−2014 enabled to determine an index plot representing special aspects of the vegetation cover of the area, in which characteristic of the established animal husbandry system are studied. There are two NDVI peaks during the growing season: the first peak is during the period of ephemeral and ephemeroid growth (May), the second peak is in the end of summer − beginning of autumn during the growth of halophylic vegetation. The NDVI maximum doesn't correspond to the time of the most accumulated biomass, and its minimum doesn't mean absence of vegetation. At the beginning of the growing season, the vegetation in negative mesoreliefs and negative microreliefs has the biggest NDVI, and at the end of the season it is on the flat regions, in the middle of summer the difference between NDVI value in topographic lows and flat regions is minimal. The correlation analysis has indicated a negative NDVI reaction to temperature and positive reaction to air humidity. As a result of the statistic analysis of vegetation index series, we received the regression equations of seasonal NDVI changes, which revealed the functions of first order derivatives of this equations that characterize the rate of NDVI change during the year. It is indicated that after range fires, the vegetation renews only the next year even with considerable amount of rains during the next months after the fire.
Keywords: natural vegetation, phytocoenoses, pastoral environmental management, NDVI, Landsat OLI, seasonal dynamics, Volgograd Region, semi-desert, Trans-Volga
Full text

References:

 1. Dzhapova R.R. Dinamika rastitel'nogo pokrova Ergeninskoi vozvyshennosti i Prikaspiiskoi nizmennosti v predelakh respubliki Kalmykiya: dis. dokt. biol. nauk (Dynamics of vegetation in Ergeny and the Caspian depression within the Republic of Kalmykia: syn. doct. biol. sci. thesis), Moscow, 2007, 288 p.
 2. Zolotokrylin A.N., Vinogradova V.V., Titkova T.B. Ekstremal'nye situatsii v zonal'nykh rastitel'nykh formatsiyakh Rossii: otsenka i stsenarii (Extreme situations in zonal vegetation formations of Russia: assessment and scenario), Problemy regional'noi ekologii, 2005, No. 5, pp. 81–91.
 3. Zolotokrylin A.N., Titkova T.B., Ulanova S.S., Fedorova N.L. Nazemnye i sputnikovye issledovaniya produktivnosti pastbishch respubliki Kalmykii s razlichnoi stepen'yu degradatsii rastitel'nykh soobshchestv (Terrestrial and satellite investigation of pasture productivity of Kalmykia with different degree of vegetation degradation), Aridnye ekosistemy, 2013, Vol. 19, No. 4 (57), pp. 31–39.
 4. Konjushkova M.V. Kartografirovanie pochvennogo pokrova i zasolennosti pochv solontsovogo kompleksa na osnove tsifrovogo analiza kosmicheskoi s"emki (na primere Dzhanybekskogo statsionara): dis. kand. s.-h. nauk (Mapping of soil and salinity solonetz complex based on the digital analysis of satellite imagery (by an example of Dzhanybek): syn. cand. agrical. sci. thesis), Moscow, 2010, 250 p.
 5. Kulik K.N. Agrolesomeliorativnoe kartografirovanie i fitoekologicheskaya otsenka aridnykh landshaftov (Agroforestry mapping and phytoecological evaluation of arid landscapes), Volgograd: VNIALMI, 2004, 248 p.
 6. Orlov D.S, Suhanova N.I., Rozanova M.S., Spektral'naya otrazhatel'naya sposobnost' pochv i ikh komponentov (The spectral reflectance of the soils and their components), Moscow, Izdatel'stvo MGU, 2001, 176 p.
 7. Rulev A.S. Landshaftno-geograficheskii podkhod v agrolesomelioratsii (Landscape and geographical approach in agroforestry), Volgograd: VNIALMI, 2007, 160 p.
 8. Sazhin A.N., Kulik K.N., Vasil'ev Ju.I. Pogoda i klimat Volgogradskoi oblasti (Weather and climate in Volgograd Region), Volgograd: VNIALMI, 2010, 306 p.
 9. Terehin Je.A. Analiz mnogoletnei dinamiki vegetatsionnogo indeksa dlya posevnykh ploshchadei (Analysis of vegetation index long-term dynamics for crop areas) Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 6, pp. 48–58.
 10. Terehin Je.A. Sezonnaya dinamika NDVI posevov mnogoletnikh trav i ee ispol'zovanie dlya tipizatsii ikh posevov na territorii Belgorodskoi oblasti (NDVI seasonal dynamics of perennial grasses and its use for classification of their crops in the Belgorod region), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 1, pp. 9–17.
 11. Shinkarenko S.S. Analiz dinamiki pastbishchnykh landshaftov v aridnykh usloviyakh na osnove normalizovannogo vegetatsionnogo indeksa (NDVI) (Analysis of arid pasture landscape dynamics based on normalized difference vegetation index (NDVI)), Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie, 2015, No. 1. pp. 110–114.
 12. Shinkarenko S.S. Prostranstvenno-vremennoi analiz stepnykh pozharov Priel'ton'ya na osnove dannykh DZZ (The spatial and temporal analysis of steppe fires in Lake Elton area based on RSD), Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 11: Estestvennye nauki, 2015, No. 1, pp. 87–94.
 13. Shinkarenko S.S., Kanishhev S.N. Fitomeliorativnoe kartografirovanie pastbishch Volgogradskogo Zavolzh'ya na osnove spektrozonal'noi kosmicheskoi s"emki (Phytomeliorative mapping of pastures of Low Trans-Volga region based on multispectral satellite imagery), Sovremennoe ekologicheskoe sostoyanie prirodnoi sredy i nauchno-prakticheskie aspekty ratsional'nogo prirodopol'zovaniya, (Contemporary state of the environment and scientific-practical aspects of rational nature management), Proc. 1st All-Russia Internet Conference, Solenoe Zaimishche, 2016, FGBNU «PNIIAZ», pp. 420–426.