ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2015, Vol. 12, No. 2, pp. 143-154

MODIS satellite data usage in operational agrometeorology

A.D. Kleshchenko1 , V.M. Lebedeva1 , T.A. Naidina1 , O.V. Savitskaya1 
1 National Research Institute of Agricultural Meteorology, Obninsk, Russia
Modis satellite data usage for tasks of operative assessment of grain crop condition and productivity is relevant in view of the possibility to obtain the satellite data on the entire territory of the Russian Federation during the growing season.
The satellite data usage technologies for operational agricultural production service, developed at National Research Institute on Agricultural Meteorology, are based on the relationship between the agricultural crop reflective characteristics and crop conditions and productivity.
Satellite information along with meteorological parameters are used in regression models for grain crops yield estimation on some districts of three departments of the Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring: North Caucasus, Privolzhsky and Central Chernozemnyh Areas, in most cases, the relative error does not exceed 15 %. The method of the spatial distribution of the expected grain crop yields on the territory of the Russian Federation with the satellite data usage is developed.
In dynamic models of plant production process, for operational grain yield forecasting, the satellite information is used for gas exchange calculation. Crop yield forecasts, with dynamic-statistical method usage, are produced within the established by Roshydromet time limits with the lead time from 1 to 4 months. Yield prediction techniques with NDVI data usage are developed for maize yield forecast for the 16 regions of the Southern, North-Caucasian, Central and Volga federal districts, for spring wheat and spring barley yield forecast – for Krasnodar Territory. The average yield forecasts error was 10–12 %.
Keywords: remote-sensed data, NDVI, state estimation, regression equations, dynamic model, crop yield forecast, plant growth process
Full text

References:

 1. Kleshchenko A.D., Virchenko O.V. Tekhnologiya otsenki sostoyaniya posevov sel'skok-hozyaistvennykh kul'tur i monitoring zasukh po sputnikovoi informatsii (Technology of crops estimation and drought monitoring by satellite data), Trudy VNIISKhM, 2006, Issue 35, pp. 30–33.
 2. Kleshchenko A.D., Virchenko O.V., Savitskaya O.V. Metody otsenki urozhainosti zernovykh kul'tur i ee prostranstvennogo raspredeleniya na osnove agrometeorologicheskikh i sputnikovykh dannykh (Methods of estimating grain crop yields and its spatial distribution based on agromete-orological and satellite data), Voprosy radiometeorologii, 2013, pp. 305–315.
 3. Kleshchenko A.D., Virchenko O.V. Savitskaya O.V. Sputnikovyi monitoring sostoyaniya i produktivnosti posevov zernovykh kul'tur (Satellite monitoring of the state and productivity of grain crops), Trudy VNIISKhM, 2013, Issue. 38, pp. 54–70.
 4. Kleshchenko A.D., Naidina T.A. Ispol'zovanie dannykh distantsionnogo zondirovaniya dlya modelirovaniya fiziologicheskikh protsessov rastenii v dinamicheskikh modelyakh prognoziro-vaniya urozhaya (Using the remote sensing data for modeling of plant physiological processes in dynamic models of crop forecasting), Sovremennye problemy distantsionnogo zondiro-vaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 170–178.
 5. Kleshchenko A.D., Naidina T.A., Goncharova T.A. Ispol'zovanie dannykh distantsionnogo zondirovaniya dlya modelirovaniya produktsionnogo protsessa kukuruzy (Use of remotely-sensed data for modeling crop production of maize), Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 3, pp. 259–268.
 6. Kleshchenko A.D., Savitskaya O.V. Kompleksnoe ispol'zovanie nazemnoi agrometeo-rologicheskoi informatsii i sputnikovykh dannykh dlya otsenki urozhainosti zernovykh kul'tur (Complex use of ground-based agrometeorological information and satellite data for estimation of grain crops yield), Trudy IPG ,2011, Issue. 90, pp. 204–2012.
 7. Kleshchenko A.D., Savitskaya O.V. Otsenka prostranstvenno-vremennogo raspredeleniya urozhainosti zernovykh kul'tur i standartizovannogo indeksa osadkov (SPI) po sputnikovoi i na-zemnoi informatsii (Estimation of spatial-temporal distribution of grain crops yield and Stan-dardized Precipitation Index (SPI) on satellite and ground information ), Trudy GGO, 2014, Issue. 571, pp.147–161.
 8. Lebedeva, V.M., Strashnaya A.I. Osnovy sel'skokhozyaistvennoi meteorologii, T. 2, Kn.2 (Fundamentals of Agricultural Meteorology, Vol. 2, Book 2), Obninsk: FGBU «VNIIGMI-MTsD», 2012, 216 p.
 9. Naidina T.A. Ispol'zovanie sputnikovoi informatsii v dinamicheskikh modelyakh prognoziro-vaniya urozhaya sel'skokhozyaistvennykh kul'tur (Use of satellite data in dynamic models of crop harvest forecasting), Materials of International Scientific Conference “Reshetnev Read-ings”, Krasnoyarsk, 2010, pp. 197–198.
 10. Naidina T.A. Ispol'zovanie sputnikovoi informatsii v modelyakh bioproduktivnosti zernovykh kul'tur dlya rascheta intensivnosti fotosinteza (Satellite data usage in grain crop bioproductivity models for photosynthesis rate calculation), Trudy IPG, 2011, pp. 189–194.
 11. Polevoi A.N., Prikladnoe modelirovanie i prognozirovanie produktivnosti posevov (Applied modelling and forecasting of productivity of crops), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1988, 320 p.
 12. Rusakova T.I., Lebedeva V.M., Gringof I.G., Shklyaeva N.M. Sovremennaya tekhnologiya poetapnogo prognozirovaniya urozhainosti i valovogo sbora zernovykh kul'tur (Modern technol-ogy of phased forecasting yield and total yield of grain crops), Meteorologiya i gidrologiya, 2006, No. 7, pp. 101–108.
 13. Sirotenko O.D. Matematicheskoe modelirovanie vodno-teplovogo rezhima i produktivnosti agroekosistem (Mathematical modeling of water-thermal mode and agroecosystems produc-tivity), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1981, 167 p.
 14. Tolpin V.A., Loupian E.A., Bartalev S.A., Plotnikov D.E., Matveev A.M. Vozmoznosty analyza sostojanija sel’skokxozajstvinnoj rastitelnosti sputnikovogo servisa VEGA (Possi-bilities of agricultural vegetation condition analysis with the VEGA satellite service) // Atmos-pheric and Oceanic Optics, 2014, Vol. 27, No.7 (306), pp.581–586.