ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 4, pp. 9-16

Physical limitations of accuracy definition of wind speed over the ocean from altimetry data

A.S. Zapevalov1 , V.V. Pustovoytenko1 , K.V. Pokazeev2 
1 Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol 299000, Russia
2 M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia
Errors of wind speed retrieval from altimetry data caused by the influence of different physical processes at the sea surface, not directly related to the wind speed, are considered. These processes lead to ambiguous relationships between characteristics of the sea surface and wind speed, which determines the maximum of altimetry measure-ments precision. The analysis of the restrictions of the determination accuracy of wind speed is carried out on the measurements of sea surface slopes and wind speed made from a spacecraft (Bréon, Henriot, 2006) , as well as on the basis of slopes measurements from the aircraft with wind speed monitoring from a vessel (Cox, Munk, 1954). The effect of scale averaging on the spread of statistical estimates of slopes is discussed. It is shown that the error of wind speed measurements due to ambiguous dependence of the energy of short surface waves on local wind is 0,2 m/s. This error does not depend on the average wind speed. Another kind of errors is due to changes in skewness and kurtosis distributions of the sea surface slopes. This error varies in the range from 0,05 m/s at average wind speed of 1 m/s to 0,4 m/s at average wind speed of 15 m/s.
Keywords: sea surface, satellite altimeter, reflection of radio waves, wind speed measurement
Full text

References:

 1. Babij V.I., Gajskij V.A., Zapevalov A.S., Eroshko A.A., Shapovalov Ju.I. Sozdanie pozicionnyh izmeritel'nyh kompleksov (Creating a positional measurement systems), In: Razvitie morskih nauk i tehnologij v Morskom gidrofizicheskom institute NAN Ukrainy za 75 let (Development of marine sciences and technologies in Marine Hydrophysical Insi-tute over 75 years), Sevastopol: MGI, 2004, pp. 657-661.
 2. Zapevalov A.S., Pokazeev K.V., Pustovoytenko V.V. O predel'noj tochnosti al'timet-richeskogo opredelenija skorosti privodnogo vetra (About the maximum accuracy of the sur-face wind altimeter estimation), Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2006, No. 3, pp. 49-54.
 3. Lavrova O.Ju., Kostjanoj A.G., Lebedev S.A., Mitjagina M.I., Ginzburg A.I., Sheremet N.A. Kompleksnyj sputnikovyj monitoring morej Rossii (Complex satellite monitoring of the seas of Russia), Moscow: IKI RAS, 2011, 470 p.
 4. Monin A.S., Krasickij V.P. Javlenija na poverhnosti okeana (Phenomena on the surface of the ocean), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1985, 375 p.
 5. Pokazeev K.V., Zapevalov A.S., Pustovoytenko V.V. Modelirovanie formy otrazhennogo impul'sa radioal'timetra (The simulation of a radar altimeter return waveform), Vestnik Moskovskogo universiteta, Fizika. Astronomiya, 2013, No. 5, pp. 80-85.
 6. Pustovoytenko V.V., Zapevalov A.S. Operativnaya okeanografiya: Sputnikovaya al'timetriya – Sovremennoye sostoyanie, perspektivy i problemy. Seriya: Sovremennye problemy okeanologii (Operational Oceanography: Satellite altimetry – the current status, prospects and problems, Series: Current problems of oceanology), Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2012, Issue 11, 218 p.
 7. Khristoforov G.N., Zapevalov A.S., Smolov V.E. Zavisimost' amplitudnyh harakteristik vysokochastotnyh komponent spektra vetrovyh voln ot skorosti vetra nad morem (Dependence of the amplitude characteristics of high frequency components of the spectrum of wind waves on the wind speed over the sea), Morskoj gidrofizicheskij zhurnal, 1993, No. 3, pp. 67-77.
 8. Khristoforov G.N., Zapevalov A.S., Smolov V.E. O predel'noj tochnosti skatterometricheskogo opredelenija so sputnika skorosti vetra nad okeanom (Accuracy limits of satellite-borne scatterometer measurements of ocean wind speed), Issledovanie Zemli iz kosmosa, 1987, No. 2, pp. 57-65.
 9. Bréon F.M., Henriot N. Spaceborne observations of ocean glint reflectance and modeling of wave slope distributions, J. Geoph. Res.: Oceans, 2006, HHVol. 111, No. C6, HHDOI: 10.1029/2005JC003343.
 10. Cox C., Munk W. Measurements of the roughness of the sea surface from photographs of the sun glitter, J. Optical. Soc. America, 1954. Vol. 44, No. 11, pp. 838–850.
 11. Moore R. K., Pierson W.J. Measuring sea state and estimating surface winds from a polar orbiting satellite, Proc. Inter. Symp. Electromagnetic Sensing of the Earth from Satellites, Miami Beach, FL, 1966, Nov. 22-24, pp. R1–R28.