ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 256-266

Using satellite remote sensing data to assess the status of urban areas (by example of the city of Kiev)

A.V. Sokolovska1 
1 Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, Institute of Geological Science, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
This technique focuses on the use of satellite images and ground-based data and a systematic approach, modern methods of modeling and quantitative analysis of complex systems, the capabilities of modern information and computer technology for solving complex assessment of urban areas.
The possibility to use space remote sensing data for monitoring anthropogenically changed areas and for environment state estimation is proved. The Kiev city is used as an example. The results of using system methods for estimation and simulation of an urban area environment state are presented.
The following methods are used:
- multifractal analysis methods to assess the variability of urban area components;
- multicriteria optimization methods for integral estimation of the urban area environment state and for evaluation of the relationship of multicriteria conformity function with statistical estimations of the urban area environment state;
- system simulation for comparative evaluation of urbo-landscape components effects and technogenic stresses effects on the urban area environment state.
The potential of using space remote sensing data in conjunction with the methods described above consists in the possibility to obtain integral estimates, simulate and forecast sustainable development of urban agglomerations taking into account ecological factors.
Keywords: satellite data, system analysis, urban territory, urbolandscape elements, environmental condition ofurban territory
Full text

References:

 1. Babich V. N., Kolyasnikov V. A. Fraktal'nye struktury v planirovke i zastroike goroda (Fractal structures in planning and building of a city), Akademicheskii vestnik Ural NII proekt RAASN, No. 2, 2009, pp. 45–47.
 2. Ermoshin I.S. Sovremennye sredstva avtomatizirovannogo deshifrirovaniya kosmicheskikh snimkov i ikh ispol'zovanie v protses se sozdaniya i obnovleniya kart (Modern computer-aided interpretation of satellite images and their use in the process of creating and updating ofmaps), ARCREVIEW, No. 1, 2009, pp. 12–13.
 3. Lyal'ko V.I., Fedorovskii A.D., Popov M.A. Ispol'zovanie dannykh sputnikovoi s"emki dlya izucheniya prirodoresursnykh problem (Using satellite data for the study of natural resource problems), In: Kosmichni doslidzhennja v Ukrai'ni 2002–2004 (Space achievements in . Ukraine 2002–2004), Kiev, 2004, pp. 7–14.
 4. Koff G.L., Likhacheva E.A., Timofeev D.A. Metodologiya i metody otsenki sostoyaniya gorodskoi sredy (Methodology and methods of assessing the state of the urban environment), Moscow: Media-press, 2006, 200 p.
 5. Mandelbrot B. The fractal geometry of nature, Moscow - Izhevsk, 2010, 215 p.
 6. Timchenko I.E. Igumnova EM. Prognozirovanie prirodnykh protsessov metodom adaptivnogo balansa vliyanii (Forecasting of natural processes by adaptive balance influences), Morskoi gidrofizicheskii zhurnal, No.5, 2004, pp. 53–63.
 7. Forrester D. The dynamics of the city development, Moscow: Progress, 1974, 28 p.
 8. Ekologіchnii pasport Kiivs'koi oblastі, Kiev, 2006–2012, 154 p.
 9. Zvіt pro stan navkolishn'ogo prirodnogo seredovishcha v mіstі Kievі u 2010 r., Kyiv, 2011. 122 p.
 10. Pratsі Tsentral'noi geofіzichnoi observatorii, Kyiv: Іnterpres LTD. 2003-2012, 116 p.
 11. Engelen R.J., Serrar S., Chevallier F., Four Dimensional Data Assimilation of Atmospheric CO2 using AIRS Observations, Journal of Geophysical Research, 2009, pp. 145–159.
 12. Joye Y,. Fractal Architecture Could Be Good for You, Nexus Network Journal. Vol. 9, No. 2, 2007, pp. 311–320.
 13. https://data.gosat.nies.go.jp.( 2013)
 14. Sala N., Chaos and Fractals in Arts and Architecture, International Journal of Chaos and Applications, 2000, pp. 95–114.