ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2013, Vol. 10, No. 2, pp. 98-104

Study of soil characteristics using fractal methods of aerospace image processing

V.K. Ivanov , R.E. Paschenko , S.Ye. Yatsevich , Ye.I. Yatsevich , L.A. Yegorova 
Institute of Radophysics and Electronics of NAS of Ukraine, Kharkov
Work examines questions of fractal processing of remote sensing of agricultural fields. Based on fractal processing methods of IR and radar image shows the possibility of separating the different types of soil.
Keywords: почва, дистанционное зондирование, ИК и СВЧ данные, обработка данных, фракталы, soil, remote sensing, IR and microwave data, data processing, fractals
Full text

References:

  1. Ivanov V.K., Paschenko R.E., Stadnik A.M., Yatsevich S.Ye., Vasil'ev A.S., Uspekhi sovremennoi radioelektroniki, Moscow, 2006, No. 5, pp. 17–45.
  2. Mikhailova N.A., Orlov D.S., Opticheskie svoistva pochv i pochvennykh komponentov (Optical properties of soils and soil components), Moscow: Nauka, 1985, 118 p.
  3. Paschenko R.E., Osnovy teorii formirovaniya fraktal'nykh signalov (Fundamentals of the theory of formation of fractal signals), Khar'kov: KhOOO NEO “EkoPerspektiva”, 2005, 296 p.
  4. Shatokhin A.V., Lyndin N.A., Vestnik agrarnoi nauki, 2000, pp. 14-16.
  5. Radiolokatsionnye metody i sredstva operativnogo distantsionnogo zondirovaniya Zemli s aerokosmicheskikh nositelei (Radar methods and tools for operational remote sensing Earth from aerospace carriers), Kiev: Dzhulia print, 2007, 439 p.
  6. Fraktal'nyi analiz protsessov, struktur i signalov (Fractal analysis of the processes, structures and signals), Khar'kov: KhOOO NEO “EkoPerspektiva”, 2006, 348 p.