ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 5, pp. 312-319

Automated airborne hyperspectral remote sensing data processing

T.V. Kondranin 1, V.V. Kozoderov 2, E.V. Dmitriev 3, V.D. Egorov 3, V.V. Borzyak 2, A.A. Nikolenko 1
1 Moscow Institute for Physics and Technology (State University), 141700, Moscow region, Dolgoprudny, Institutsky per., 9
2 M.V. Lomonosov Moscow State University, 119992 Moscow, GSP-2, Leninskie Gory
3 Institute of Numerical Mathematics of Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, ul. Gubkina, 8
Problems are considered of the automated computational procedures of airborne hyperspectral data processing accented on the retrieval of the biological productivity of forest vegetation. Bases are shown of the proposed approach realization with description of the module that enables to solve the retrieval problem as well as to employ the users interface together with mapping of the final results
Keywords: hyperspectral remote sensing imagery, data processing, biological productivity of forested vegetation
Full text

References:

  1. Kozoderov V.V., Kondranin T.V., Metody otsenki sostoyaniya pochvenno-rastitel'nogo pokrova po dannym opticheskikh sistem distantsionnogo aerokosmicheskogo zondirovaniya (Methods of soil-vegetation cover assessment according to the remote optical systems data), Moscow: izdatel’stvo MFTI, 2010, 222 p.
  2. Kondranin T.V., Kozoderov V.V., Dmitriev E.V., Kazantsev O.Yu., Bobylev V.I., Borzyak V.V., Egorov V.D., Kamentsev V.P., Belyakov A.Yu., Loginov S.B., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirorovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Issue 7, Vol. 1, pp. 299-309.
  3. Kozoderov V.V., Kondranin T.V., Raikunov G.G., Kazantsev O.Yu., Belotserkovskii A.V., Astashkin A.A., Bobylev V.I., Dmitriev E.V., Kamentsev V.P., Borzyak V.V., Shcherbakov M.V., Lesunovskii A.A., Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2010, No. 5, pp. 59-68.