ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 5, pp. 55-76

Distributed satellite data processing products archives operation system in the SRC "Planeta" centres

M.A. Burtsev 1, V.N. Antonov 2, V.Yu. Efremov 1, A.V. Kashnitskiy 1, L.S. Kramareva 2, E.A. Loupian 1, A.A. Mazurov 1, A.M. Matveev 1, O.E. Milekhin 2, A.A. Proshin 1, V.I. Solovyev 2
1 Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, 117997, Moscow, Profsoyuznaya str., 84/32
2 Scientific Research Center of Space Hydrometeorology «Planeta» (SRC «Planeta»), 123242 Moscow, Bolshoy Predtechensky st. 7
This paper describes the system for distributed satellite data processing products archives operation implemented in the regional centers of SRC "Planeta". Basic tasks and requirements for the system are given along with the general structure of the system and its basic blocks description. Particular attention is paid to the distributed satellite data archives creation and access methods. Another important topic described in the paper is the structure and the capabilities of the cartographic web interface for data access and analysis. The conclusion of the paper gives the ways of the system further development
Keywords: satellite data, distributed archives, information systems, monitoring systems, automated systems development technologies, data access interfaces
Full text

References:

 1. Andreev M.V., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Naglin Yu.F., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, Issue 1, 2004, pp. 514-520.
 2. Andreev M.V., Lavrova O.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Mityagina M.I., Naglin Yu.F., Solodilov A.V., Nesterenko A.A., Protsenko I.G., Proshin A.A., Pyrkov V.N., Electronic journal “Issledovano v Rossii”, 2007, No. 21, pp. 211-222.
 3. Asmus V.V., Burtsev M.A., Voronin A.A., Kuznetsov A.E., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Milekhin O.E., Proshin A.A., Solov'ev V.A., Uspenskii A.B., Flitman E.V., Khomenok N.I., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2006, Issue 3, Vol. 1, pp. 156-162.
 4. Asmus V.V., Krovotyntsev V.A., Milekhin O.E., Solov'ev V.I., Uspenskii A.B., Frolov A.V., Tezisy dokladov desyatoi vserossiiskoi otkrytoi ezhegodnoi konferentsii “Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa” (Proc. Annual All-Russian Open Conference “Actual problems in remote sensing of the Earth from space”), Moscow, IKI RAN, 12-16 November 2012.
 5. Balashov I.V., Burtsev M.A., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Proshin A.A., Tolpin V.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2008, Issue 5, Vol. 1, pp. 26-32.
 6. Burtsev M.A., Voronin A.A., Eremeev V.V., Zlobin V.K., Kuznetsov A.E., Lupyan E.A., Milekhin O.E., Solov'ev V.I., Issledovanie Zemli iz kosmosa, 2009, No. 1, pp. 16-23.
 7. Egorov V.A., Il'in V.O., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin R.R., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, Issue 1, 2004, pp. 431-436.
 8. Efremov V.Yu., Krasheninnikova Yu.S., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2007, Issue 4, Vol. 1, pp. 125-132
 9. Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 437-443.
 10. Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Mazurov A.A., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, No. 1, pp. 467-475.
 11. Lupyan E.A., Mazurov A.A., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Universal'naya tekhnologiya postroeniya sistem khraneniya sputnikovykh dannykh (Universal technology for satellite data storage), Moscow: IKI RAN, 2000, 22 p.
 12. Lupyan E.A., Mazurov A.A., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1, pp. 81-89.
 13. Lupyan E.A., Mazurov A.A., Nazirov R.R., Proshin A.A., Flitman E.V., Krasheninnikova Yu.S., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 26-43.
 14. Lupyan E.A., Savin I.Yu., Bartalev S.A., Tolpin V.A., Balashov I.V., Plotnikov D.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 1, pp. 190-198.
 15. Lupyan E.A., Savorskii V.P., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 87-97.
 16. Korovin G.N., Kotel'nikov R.V., Lupyan E.A., Shchetinskii V.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2010, Vol. 7, No. 2, pp. 97-105.
 17. Nesterenko A.A., Romanov A.A., Andreev M.V., Lupyan E.A., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2004, Issue 1,Vol. 1, pp. 204-212.
 18. Nosenko Yu.I., Loshkarev P.A., Geomatika, 2010, No. 3, pp. 35-43.
 19. Proshin A.A., Burtseva T.N. T.N., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Milekhin O.E., Mazurov A.A., Flitman E.V., Kovalev A.F., Kormasheva T.L., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, Issue 1, 2004, pp. 317-323.
 20. Tolpin V.A., Balashov I.V., Efremov V.Yu., Lupyan E.A., Proshin A.A., Uvarov I.A., Flitman E.V., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 93-108.