ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa
CURRENT PROBLEMS IN REMOTE SENSING OF THE EARTH FROM SPACE

  

Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 234-242

Development of methods of diagnosis and prediction of summer squalls and showers on the base of satellite and ground-based measurements

B. E. Peskov 1, T.G. Dmitrieva 1, M.V. Bukharov 2
1 State Research Center on Hydrometeorology, 123242 Moscow, 9/13, Bolshoy Predtechensky Per
2 State Research Center on Space Hydrometeorology PLANETA, 123242 Moscow, 7, Bolshoy Predtechensky Per
1. Bukharov M.V., Losev V.M., Peskov B.E., Meteorologiya i gidrologiya, 2008, No. 12, pp. 5-14.
2. Vasil'ev E.V., Alekseeva A.A., Peskov B.E., Meteorologiya i gidrologiya, 2008, No. 1, pp. 5-15.
3. Vel'tishchev N.F., Zhupanov V.D., Pavlyukov Yu.B., Meteorologiya i gidrologiya, 2011, No. 1, pp. 5–18.
4. Vil'fand R.M., Rivin G.S., Rozinkina I.A., Meteorologiya i gidrologiya, 2010, No. 8, pp. 5–20.
5. Dmitrieva T.G., Bukharov M.V., Peskov B.E., Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2011, Vol. 8, No. 3, pp. 244–250.
6. Dmitrieva T.G., Peskov B.E., Meteorologiya i gidrologiya, 2012, (In print).
7. Peskov B.E., Dmitrieva T.G., Meteorologiya i gidrologiya, 2010, No. 9, pp. 5–16.
Keywords: the storm wind forecast, the statistical model, dangerous wind wave, satellite sound, the territory of North, Norway, Barents seas
Full text